Korytnačka interpretuje tieto symboly:

Symbol Popis akcie
F Korytnačka sa posunie dopredu o jednotkový krok. Do obrazca sa vloží úsečka (valec) určená pôvodnou a novou pozíciou. Ak je zapnutý mód záznamu polygónu, nová pozícia je zaznamenaná ako vrchol polygónu.
F(dĺžka) Korytnačka sa posunie dopredu o krok dĺžky, ktorú udáva prvý parameter symbolu. Do obrazca sa vloží úsečka (valec) určená pôvodnou a novou pozíciou. Ak je zapnutý mód záznamu polygónu, nová pozícia je zaznamenaná ako vrchol polygónu.
F(dĺžka, hrúbka) Korytnačka sa posunie dopredu o krok dĺžky, ktorú udáva prvý parameter symbolu. Do obrazca sa vloží úsečka (valec) určená pôvodnou a novou pozíciou. Ak je zapnutý mód záznamu polygónu, nová pozícia je zaznamenaná ako vrchol polygónu. Ak sa vykresľujú valce tak druhý parameter určuje hrúbku valca. U úsečiek sa hrúbka ignoruje.
f Korytnačka sa posunie dopredu o jednotkový krok. Ak je zapnutý mód záznamu polygónu, nová pozícia je zaznamenaná ako vrchol polygónu.
f(dĺžka) Korytnačka sa posunie dopredu o krok dĺžky, ktorú udáva prvý parameter symbolu. Ak je zapnutý mód záznamu polygónu, nová pozícia je zaznamenaná ako vrchol polygónu.
G Korytnačka sa posunie dopredu o jednotkový krok. Do obrazca sa vloží úsečka (valec) určená pôvodnou a novou pozíciou.
G(dĺžka) Korytnačka sa posunie dopredu o krok dĺžky, ktorú udáva prvý parameter symbolu. Do obrazca sa vloží úsečka (valec) určená pôvodnou a novou pozíciou.
G(dĺžka, hrúbka) Korytnačka sa posunie dopredu o krok dĺžky, ktorú udáva prvý parameter symbolu. Do obrazca sa vloží úsečka (valec) určená pôvodnou a novou pozíciou. Ak sa vykresľujú valce tak druhý parameter určuje hrúbku valca. U úsečiek sa hrúbka ignoruje.
g Korytnačka sa posunie dopredu o jednotkový krok.
g(dĺžka) Korytnačka sa posunie dopredu o krok dĺžky, ktorú udáva prvý parameter symbolu.
+ Otočenie doľava o uhol, ktorého veľkosť bola definovaná kľúčovým slovom angle.
+(uhol) Otočenie doľava o uhol, ktorého veľkosť udáva prvý parameter symbolu.
- Otočenie doprava o uhol, ktorého veľkosť bola definovaná kľúčovým slovom angle.
-(uhol) Otočenie doprava o uhol, ktorého veľkosť udáva prvý parameter symbolu.
^ Otočenie hore o uhol, ktorého veľkosť bola definovaná kľúčovým slovom angle.
^(uhol) Otočenie hore o uhol, ktorého veľkosť udáva prvý parameter symbolu.
& Otočenie dole o uhol, ktorého veľkosť bola definovaná kľúčovým slovom angle.
&(uhol) Otočenie dole o uhol, ktorého veľkosť udáva prvý parameter symbolu.
\ Naklonenie doľava o uhol, ktorého veľkosť bola definovaná kľúčovým slovom angle.
\(uhol) Naklonenie doľava o uhol, ktorého veľkosť udáva prvý parameter symbolu.
/ Naklonenie doprava o uhol, ktorého veľkosť bola definovaná kľúčovým slovom angle.
/(uhol) Naklonenie doprava o uhol, ktorého veľkosť udáva prvý parameter symbolu.
| Zmena smeru na opačný. Otočenie o 180 stupňov.
$ Rotácia okolo vlastnej osi tak, aby sa vektor vľavo (Left) dostal do horizontálnej pozície.
[ Uloží stav korytnačky do zásobníka.
] Vyberie stav korytnačky zo zásobníka.
{ Uloží aktuálny polygón do zásobníka polygónov a vytvorí nový prázdny polygón, ktorý sa stane aktuálnym.
} Uzavrie aktuálny polygón a vloží ho do obrazca. Vyberie zo zásobníka polygón, ktorý sa stane aktuálnym.
. Zaznamená aktuálnu pozíciu korytnačky ako vrchol aktuálneho polygónu.
:(R,G,B) Nastaví difúznu farbu materiálu na hodnotu (R,G,B). Hodnoty sú v rozsahu 0 až 1.
; Zvýši index pre aktuálny materiál.
;(index) Nastaví aktuálny materiál na materiál s indexom, ktorého hodnotu udáva prvý parameter.
;(R,G,B) Nastaví difúznu farbu materiálu na hodnotu (R,G,B). Hodnoty sú v rozsahu 0 až 1.
, Zníži index pre aktuálny materiál.
,(index) Nastaví aktuálny materiál na materiál s indexom, ktorého hodnotu udáva prvý parameter.
,(R,G,B) Nastaví difúznu farbu materiálu na hodnotu (R,G,B). Hodnoty sú v rozsahu 0 až 1.
@; Zvýši index pre aktuálny materiál pre odvrátenú stranu.
@;(index) Nastaví aktuálny materiál pre odvrátenú stranu na materiál s indexom, ktorého hodnotu udáva prvý parameter.
@, Zníži index pre aktuálny materiál pre odvrátenú stranu.
@,(index) Nastaví aktuálny materiál pre odvrátenú stranu na materiál s indexom, ktorého hodnotu udáva prvý parameter.
' Zmenší dĺžku všetkých nasledujúcich primitív na 0.9 násobok pôvodnej dĺžky.
'(násobok) Zmenší dĺžku všetkých nasledujúcich primitív na násobok pôvodnej dĺžky, ktorého hodnotu udáva prvý parameter.
" Zväčší dĺžku všetkých nasledujúcich primitív na 1.1 násobok pôvodnej dĺžky.
"(násobok) Zväčší dĺžku všetkých nasledujúcich primitív na násobok pôvodnej dĺžky, ktorého hodnotu udáva prvý parameter.
! Zníženie hodnoty hrúbky valcov na 0.909 násobok pôvodnej hodnoty.
!(hrúbka) Nastavenie hrúbky valcov na hodnotu udanú parametrom.
# Zníženie hodnoty hrúbky valcov na 1.1 násobok pôvodnej hodnoty.
#(hrúbka) Nastavenie hrúbky valcov na hodnotu udanú parametrom.
% Odreže zvyšok vetvy, t.j. ignoruje všetky symboly pokiaľ nenarazí na symbol ] párový k poslednému symbolu [ pred symbolom %.
@O Vloží guľu.
@O(priemer) Vloží guľu o priemere udanom prvým parametrom.
@O1 Vloží otváraciu polguľu.
@O1(priemer) Vloží otváraciu polguľu o priemere udanom prvým parametrom.
@O2 Vloží zatváraciu polguľu.
@O2(priemer) Vloží zatváraciu polguľu o priemere udanom prvým parametrom.

Význam symbolov v java applete je taký istý ako vo Chválovom programe Lmaker, okrem symbolov s prefixom @ a symbolov pre nastavovanie materiálov.

Java applet automaticky prispôsobuje hrúbku valcov k nasledujúcim valcom. Na začiatku valca je hrúbka podľa aktuálneho stavu korytnačky, alebo podľa parametra F(dĺžka, hrúbka). Na konci je hrúbka podľa nasledujúceho reťazca. Ak nasleduje jeden zo symbolov f, G, g, ], alebo koniec reťazca, použije sa hrúbka podľa stavu korytnačky keď sa na tento symbol narazí. Ak nasleduje symbol F(dĺžka, hrúbka), použije sa táto hrúbka.

Príklad: F!(2) !(3) ] !(10). Koncová hrúbka segmentu je 3, lebo taký je stav korytnačky v čase spracovávania ].

Pre zamedzenie prispôsobovania hrúbky je nutné zadať za symbolom []. Príklad: !(10)F [] !(5). Valec bude mať začiatočnú aj koncovú hrúbku 10.